DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข้อมูลที่ท่านแจ้งจะต้องเป็นความจริงทุกประการ หากท่านกรอกข้อมูลเท็จหรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง อาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย